Algemene voorwaarden


InhoudsopgaveAlgemene voorwaarden ("AV") van AutoScout24 Media, een onderdeel van AutoScout24 Nederland B.V.


§ 1 Advertentievoorwaarden

1.) Als adverteerder op www.autoscout24.nl krijgt u te maken met enkele voorwaarden waaraan wij ons beiden
dienen te houden. Deze advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten van AutoScout24 Nederland B.V. t.a.v. het adverteren op www.autoscout24.nl.

§ 2 Aansprakelijkheid

Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Autoscout24 aansprakelijk voor schade van welke aard
dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid van
AutoScout24 is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de
overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van
wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties behoren na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele
fouten. Bij herhaalde plaatsing is AutoScout24 uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel
voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart AutoScout24 voor
alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder of
reclamebemiddelaar opgegeven advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties
verwijzen.

§ 3 Weigering van advertenties

AutoScout24 is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te
annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen
kan leiden. Deze bevoegdheid van AutoScout24 geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds
gedeeltelijke uitvoering is gegeven. Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse
Reclame Code stelt. AutoScout24 behoudt zich bovendien het recht voor om tekst en vorm van alle
advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

§ 4 Aanleveren materiaal

Advertentiemateriaal dient minimaal twee werkdagen voor aanvang van het advertentiecontract correct volgens
de daarvoor geldende voorwaarden (zie de aanleverspecificaties op de tariefkaart) bij de traffic afdeling van
AutoScout24 beschikbaar te zijn. Het materiaal dient per e-mail (traffic@autoscout24.nl) te worden
aangeleverd. AutoScout24 is in dat geval niet verantwoordelijk voor vertraging in de plaatsing van het
materiaal. Dit onverminderd de verplichting van de adverteerder/reclamebemiddelaar om zich aan het
afgesloten contract te houden.

§ 5 Tot standkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie van de afnemer van een door AutoScout24
verstrekte schriftelijke offerte.
Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte dertig dagen geldig zijn.

§ 6 Tarieven en prijzen

AutoScout24 is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. Tarieven zijn
geldig tot de op de tariefkaart genoemde datum. Contracten en offertes na de genoemde datum zullen dan ook
met de dan geldende tarieven worden uitgevoerd.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. AutoScout24 is gerechtigd elke
wijziging van het BTW-tarief aan de adverteerder door te berekenen.
Erkende mediabureaus hebben recht op 15% bureaukorting. De betaling dient in dat geval wel via het
mediabureau te lopen.

§ 7 Niet behalen van het aantal views

Advertentiecontracten die het afgesproken aantal impressies niet binnen de daartoe afgesproken termijn
behalen, worden in overleg met de adverteerder dan wel de reclamebemiddelaar:
a. stopgezet, in welk geval alleen de behaalde impressies worden gefactureerd
b. verlengd tot het aantal impressies is behaald

§ 8 Exclusiviteit

Tenzij dit uitdrukkelijk is afgesproken wordt geen exclusiviteit beloofd.

§ 9 Betaling

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld

§ 10 Niet of niet tijdige betaling

Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente
en de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
inningskosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 120,-.Kontakt
Close Bitnami banner
Bitnami